شفاعتشفاعت
شفاعت ، به معنای کشیدن و حمل کردن گناه دیگران از ناحیه ی خدا و اولیاء و انبیاء و ائمّه نیست بلکه شفاعت به معنی انضمام اسمی به اسمی و تبدیل سیّئات به حسنات در پرتو این انضمام است . مثلاً اقتضای اسم شریف " المنتقم " این است که بنده ی مجرم و گناه کار، کیفر شود . در این جا اسم شریف " رئوف " یا اسم شریف " رحیم " منضم به اسم شریف " منتقم " می شود و در پرتو این انضمام ، آن گناه مبدّل به حسنات می شود ، نه این که شفیع در باب شفاعت ، گناه دیگری را حمل کند.
برگرفته از : کتاب نشانی از خرابات ( شرح مراتب توحید ) صفحه 336تاریخ ثبت : 1395/03/06 تعداد دفعات بازدید : 1769  چاپ اثر