نشانی از خرابات - شرح مراتب توحیدتوحید ، از عالی ترین و ضروری ترین و شریف ترین علوم است زیرا شرف علم به شرف معلوم است . در این کتاب که به نام نشانی از خرابات موسوم شده است ، سعی شده تا اهمیت توحید در نظام آفرینش و حیات انسانی نشان داده شود و از زوایای مختلف از منظر قرآن و عرفان وبرهان مورد بحث و دقت قرار گیرد .
 در رسیدن به این قله ی رفیع از نردبان ولایت مدد گرفته شده است . همان حقیقتی که در ادبیات فارسی ما از آن به پیر و شیخ وخضر راه و مانند آن و از معرفت ، به می و شراب تعبیر شده است .

 برگرفته از کتاب : نشانی از خرابات ( شرح مراتب توحید ) ص 7 اثر استاد

تاریخ ثبت : 1393/05/08 تعداد دفعات بازدید : 3149  چاپ اثر