ارتباط آسمانی - شرح مراتب ذکر و دعاذکر ، روح عبادات است و عبادات ، نردبانی برای رسیدن به ذکرالله . ذکر ، ورد نیست بلکه یاد خداست و یاد خدا ، علم است وعلم حقیقت مجرد از ماده است . ذکر، مرتبه عالی علم است و فکر مرده و فسرده را زنده ،متحرک و شاداب می سازد.                 

این قدرگفتیم باقی فکر کن 

       فکر اگر جامد بود رو ذکر کن

ذکر آردفکر را در اهتزاز

       ذکر را خورشید این افسرده ساز

برگرفته از کتاب : ارتباط آسمانی ( شرح مراتب ذکر و دعا ) ص 11 اثر استاد


تاریخ ثبت : 1393/05/10 تعداد دفعات بازدید : 3093  چاپ اثر