یوسف زلیخادارم هوای کویت باقی همه بهانه               گشتم اسیر مویت باقی همه بهانه   
این اشک و آه و زاری این درد بی قراری       هست از غم جدائی باقی همه بهانه
من مات یک نگاهم مفتون روی ماهم           دائم به اشک و آهم باقی همه بهانه
دارم غم یکی را کو دلبرست و زیبا             چون یوسف زلیخا باقی همه بهانه
این گریه شبانه چون سیل شد روانه            از دوری یگانه باقی همه بهانه 
وصف تو را شنیدم از لانه پر کشیدم            چون طائری رسیدم بای همه بهانه


تاریخ ثبت : 1393/05/06 تعداد دفعات بازدید : 3022  چاپ اثر