آفتاب عرفان - راهنمای موضوعی مثنوی مولانا  آنچه در منظر اهل نظر و مرآی ارباب بصیرت است، کتابی است بنام آفتاب عرفان، راهنمای موضوعی مثنوی مولوی. بر فرهیختگان و دوست داران ادب فارسی در همه اکناف عالم نیک روشن است که شیخ بلخی ما خالق اثری است که غبار زمان از دسترسی به دامن کبریاییش عاجز مانده است. حدیث فصیح و بلیغش طول زمان را در نوردیده و آفاق ارواح از فروغ شمس انوار منیرش منور و تابناک گشته است.
مثنوی بسان اقیانوسی است ژرف و عمیق که کمتر غواصّی را توانایی وصول به ژرفای آن و اصطیاد صدفها و درر مکنونه اش می باشد.
   این اثر چون درختی تناور ماند که ریشه هایش در زیر زمین، مثل کلمه طیبه «کشجره طیبه اصلها ثابت» ، لیکن بار و برگش در زبر اندیشه آدمی است «و فرعها فی السماء».

برگرفته از کتاب: آفتاب عرفان (راهنمای موضوعی مثنوی مولانا) مقدمه اثر استاد

تاریخ ثبت : 1393/05/02 تعداد دفعات بازدید : 3165  چاپ اثر