اساس السعاده - شرح مراتب طهارتتوحید ، از عالی ترین و ضروری ترین و شریف ترین علوم است زیرا شرف علم به شرف معلوم است . در این کتاب که به نام نشانی از خرابات موسوم شده است ، سعی شده تا اهمیت توحید در نظام آفرینش و حیات انسانی نشان داده شود و از زوایای           مختلف از منظر قرآن و عرفان وبرهان مورد بحث و دقت قرار گیرد . در رسیدن به این قله ی رفیع از نردبان ولایت مدد گرفته     شده است . همان حقیقتی که در ادبیات فارسی ما از آن به پیر و شیخ وخضر راه و مانند آن و از معرفت ، به می و شراب تعبیر    شده است .
برگرفته از کتاب : نشانی از خرابات ( شرح مراتب توحید ) ص 7 اثر استاد
سعادت ، رسیدن به مقصود و هدفی است که انسان برای نیل به آن آفریده شده است و این ، جز با طهارت همه جانبه حاصل نمی شود . در نتیجه بنای رفیع سعادت ، بر پایه و اساس و استوانه ی طهارت استوار است . کلید گنج سعادت ، طهارت نفس و تمام مجاری ادراکی و تحریکی آن است . آن را که طهارت است ، بهشت حاصل است زیرا آن طیب، جز طیب و طاهر را نمی پذیرد .       تا فرد و جامعه ای طاهر نشود ، رنگ سعادت را نخواهد دید و طعم شیرینش را نخواهد چشید .

برگرفته از کتاب : اساس السعاده ( شرح مراتب طهارت ) ص 15 اثر استاد

تاریخ ثبت : 1393/05/08 تعداد دفعات بازدید : 3559  چاپ اثر